เริ่มต้นกับ Arduino

หลังจากที่ได้รับ Arduino มาตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มเล่น บทความนี้จะเป็นแนวทางการเริ่มต้นใช้งาน Arduino board และการเขียนโปรแกรมให้บอร์ดทำงาน ตั้งแต่การเปิดเครื่อง, ติดตั้ง driver และ upload โปรแกรมแรกของคุณ

การใช้งาน Arduino บน Windows

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานควรอ่านและใช้งาน Arduino ตามขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมบอร์ด Arduino และสาย USB cable

2. Download โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment

3. ติดตั้ง USB drivers

4. เชื่อมต่อ พีซีกับ Arduino

5. ทดลองต่อ LED

6. เรียกโปรแกรมพัฒนา Arduino

7. Upload โปรแกรม

8. ดูผลการกระพริบของ LED

9. เรียนรู้การใช้งาน Arduino

?

1. เตรียมบอร์ด Arduino และสาย USB cable (สำหรับบอร์ด freeduinomax232ss เตรียมบอร์ด ,สาย rs232 และอะแดปเตอร์ 9 โวลท์)

2. Download โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment

ในการโปรแกรม Arduino board คุณต้องใช้ โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment

ดาวน์โหลด Arduino 0011 for Windows

หรือ copy? ไฟล์จากแผ่นซีดี

หลังจากนั้นให้ทำการ UNZIP และเก็บไว้ใน folder ที่ต้องการ เช่น ถ้าเก็บไว้ที่ drive c:\ จะได้ folder C:\arduino-0011

3. ติดตั้ง USB drivers?? (สำหรับ freeduino max232ss ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้)

ถ้าคุณใช้ Arduino diecimila หรือ Freeduino ซึ่งเป็นรุ่นที่มี USB port คุณจำเป็นต้องใช้ USB Driver

ดาวน์โหลด USB Driver จากเวบ FTDI

หรือ copy? ไฟล์จากแผ่นซีดี

ทำการ UNZIP แล้วเก็บไว้ใน Folder ที่ต้องการ เช่นถ้าเก็บไว้ที่ drive c:\ จะได้ folder C:\CDM 2.04.06 WHQL Certified

4. เชื่อมต่อ พีซีกับ Arduino

ตรวจสอบ jumper ที่บนบอร์ดว่าอยู่ในตำแหน่งการจ่ายไฟจาก USB (สำหรับบอร์ด freeduinomax232ss ต่อสาย rs232 กับพีซีและจ่ายไฟให้บอร์ดด้วยอะแดปเตอร์ 9 โวลท์แล้วข้ามไป step 5 ได้เลย)

ต่อสาย USB ที่เครื่องพีซีและบอร์ด Arduino ที่จอเครื่อง pc จะขึ้นข้อความ detect new hardware

คลิกที่ No, not this time และกด Next ตามรูปข้างล่าง

โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกที่เก็บซอฟแวร์ติดตั้ง driver ให้คลิกที่ Install from a list และกด Next

โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกแหล่งซอฟแวร์ ให้คลิก Search for the best driver ..., Include this location ...,และกด Browse ตามรูปข้างล่าง

หน้าจอจะขึ้นให้เลือกไฟล์ ให้เลือกไปที่ folder ที่เราได้ทำการเก็บ usb driver ไว้ และกด OK

หน้าจอจะกลับมาที่ search for best driver ให้กด Next

โปรแกรมจะทำการติดตั้ง driver เข้าเครื่องพีซี

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นให้กด Finish

ถ้า windows detect พบ driver และทำงานตามปกติ windows จะแจ้งข้อความว่า device ready to use แต่ถ้ามีข้อความ error ให้ทำการลงใหม่ตามข้อ 4

5. ทดลองต่อ LED

บอร์ด Arduino diecimila หรือ Freeduino มี LED ต่ออนุกรมกับความต้านทาน 1K ต่อกับขา 13 ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ที่เป็นตัวควบคุมหลักของบอร์ด เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ LED กระพริบเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้เลย

6. เรียกโปรแกรมพัฒนา Arduino

เปิด folder ที่เรา unzip โปรแกรมพัฒนา Arduino และเรียกโปรแกรม Arduino

โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment จะทำงาน

ทดลองโหลดโปรแกรมไฟกระพริบตัวอย่างที่มากับโปรแกรมพัฒนาโดยเข้าเมนู File, sketchbook, examples, digital, blink

จะได้โปรแกรมไฟกระพริบที่พร้อมทดลอง

ทำการ compile โปรแกรมโดยกด Sketch, Verify/compile

ตรวจสอบ การตั้งค่าบอร์ดว่าตั้งไว้ที่ Arduino Deicemila โดยเรียก Tools, Board (ถ้าใช้ชิพ ATmega8 ให้เลือก Arduino NG or older w/ATmega8)

ตรวจสอบการตั้งค่า port ที่ใช้ติดต่อบอร์ด Arduino โดยเข้าเมนู Tools, Serial Port, จะเห็น Com3 (บางเครื่องอาจเป็น com อื่นให้เลือก Com port ที่มีค่าสูงสุด) (ถ้าใช้บอร์ด Freeduinomax232ss ให้เลือก com port ที่เสียบสาย rs232 เชื่อมต่อกับพีซี ส่วนมากจะใช้ com1 หรือ com2)

7. Upload โปรแกรมลงบอร์ด Arduino โดยกดปุ่ม Upload to I/O Board

8. ดูผลการกระพริบของ LED

จะเห็น LED กระพริบติด 1 วินาทีและดับ 1 วินาที คุณอาจทดลองเปลี่ยนตัวเลขค่าหน่วงเวลาแล้ว compile, upload เพื่อทดสอบการทำงาน (สำหรับบอร์ดที่ใช้ chip ATmega8 หลังจาก upload จะมีช่วงdelay เวลาประมาณ 8 - 10 วินาที โปรแกรมจึงจะทำงาน)

9. เรียนรู้การใช้งาน Arduino

ศึกษาเพิ่มเติมจาก e-book หรือคู่มือการโปรแกรม Arduino ในเวบนี้ ตัวอย่างการใช้งาน Arduino สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.arduino.cc และ www.freeduino.org

?

?