wifi robot

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ รถวิทยุบังคับผ่าน wifi ใช้ router linksys WRT54GL ดัดแปลงเข้ากับรถวิทยุบังคับ มีกล้องวีดีโอถ่ายส่งภาพกลับมาแสดงผลที่ pc ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการทำงานได้ที่ http://www.jbprojects.net/projects/wifirobot/ Tongue out