Goooooooogle (ข้อมูลโดย untilate จาก thaihosttalk)

Google Inc. is an American public corporation, earning revenue from advertising related to its Internet search, e-mail, online mapping, office productivity, social networking, and video sharing services as well as selling advertising-free versions of the same technologies. Google has also developed an open source web browser and a mobile operating system. The Google headquarters, the Googleplex, is located in Mountain View, California. As of March 31, 2009 (2009 -03-31)[update], the company has 19,786 full-time employees. The company is running millions of servers worldwide, which process hundreds of millions of search requests each day and about 1 petabyte of user-generated data every hour.

Google (Google Inc.) เป็นบริษัทมหาชนอเมริกัน มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของGoogle อีเมล แผนที่ออนไลน์ ซอฟต์แวร์จัดการด้านสำนักงาน เครือข่ายออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา Googleสำนักงานใหญ่ที่รู้จักในชื่อGoogleเพล็กซ์ตั้งอยู่ที่เมืองเมาน์เท นวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพนักงาน 16,805 คน (31 ธันวาคม 2550) โดยGoogleเป็นบริษัทอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี ดาวโจนส์ (ข้อมูล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

จาก wikipedia.org

Google Company Information

Google Company Information
Public (NASDAQ: GOOG) and (LSE: GGEA)

Founded
Menlo Park, California (1998)

Location
Mountain View, California, USA

Key people
Eric E. Schmidt Sergey Brin Larry E. Page George Reyes

Revenue
$6.138 Billion USD (2005)

บริการของ Google

Google AdSense???https://www.google.com/adsense/
Google AdWords???https://adwords.google.com/
Google Analytics???http://google.com/analytics/
Google Answers???http://answers.google.com/
Google Base???http://base.google.com/
Google Blog Search???http://blogsearch.google.com/
Google Bookmarks???http://www.google.com/bookmarks/
Google Books Search???http://books.google.com/
Google Calendar???http://google.com/calendar/
Google Catalogs???http://catalogs.google.com/
Google Code???http://code.google.com/
Google Code Search???http://www.google.com/codesearch/
Google Deskbar???http://deskbar.google.com/
Google Desktop???http://desktop.google.com/
Google Directory???http://www.google.com/dirhp
Google Earth???http://earth.google.com/
Google Finance???http://finance.google.com/
Google Groups???http://groups.google.com/
Google Images???http://images.google.com/
Google Labs???http://labs.google.com/
Google Local???http://local.google.com/
Google Maps???http://maps.google.com/
Google Mars???http://www.google.com/mars/
Google Mobile???http://mobile.google.com/
Google Moon???http://moon.google.com/
Google Movies???http://www.google.com/movies?q
Google Music???http://www.google.com/musicsearch?q
Google News???http://news.google.com/
Google Page Creator???http://pages.google.com/
Google Personalized Home????http://www.google.com/ig
Google Reader???http://www.google.com/reader/
Google Scholar???http://scholar.google.com/
Google Search History???http://www.google.com/searchhistory/
Google SMS???http://www.google.com/sms/
Google Suggest???http://www.google.com/webhp?complete=1
Google Talk???http://talk.google.com/
Google Toolbar???http://toolbar.google.com/
Google Transit Trip Planner???http://www.google.com/transit
Google Translate???http://www.google.com/translate_t
Google Trends???http://www.google.com/trends
Google Video???http://video.google.com/
Google Wave???http://wave.google.com/
Google Web Accelerator???http://webaccelerator.google.com/
Google Web API???http://www.google.com/apis/
Google Web Search???http://www.google.com

บริการขนาดใหญ่ของ Google รวมถึงบริการที่ Google ร่วมลงทุนหรือมีหุ้นส่วน

Blogger???http://www.blogger.com
Froogle???http://www.froogle.com/
Gmail???http://www.gmail.com/
Hello???http://www.hello.com/
Orkut???http://www.orkut.com/
Picasa???http://picasa.google.com/
SketchUp???http://www.sketchup.com/
Writely???http://www.writely.com/
YouTube???http://www.youtube.com/

บริการสนุกๆ ต่างๆ ของ Google

Mentalplex http://www.google.com/mentalplex/
Pigeon Rank http://www.google.com/technology/pigeonrank.html
Moonbase Google http://www.google.com/jobs/lunar_job.html
Google Gulp http://www.google.com/googlegulp/
Google Romance http://www.google.com/romance/
Google Moms http://www.google.com/moms/

บริการอื่นๆ

Google Holiday Logos???http://www.google.com/intl/en/holidaylogos.html
Google Zeitgeist???http://www.google.com/press/intl-zeitgeist.html
Google Jobs???http://www.google.com/intl/en/jobs/
Google University Se????http://www.google.com/options/universities.html
Google Sitemaps???https://www.google.com/webmasters/sitemaps/

Blog อย่างเป็นทางการของ Google รวมถึงเครื่องมือต่างๆ

Official Google Blog???http://googleblog.blogspot.com/
Adwords API???http://adwordsapi.blogspot.com/
Blogger Buzz???http://buzz.blogger.com/
Google Base???http://googlebase.blogspot.com/
Google Code???http://code.google.com/
Google Enterprise???http://googleenterprise.blogspot.com/
Google Maps API???http://googlemapsapi.blogspot.com/
Google Reader???http://googlereader.blogspot.com/
Google Research???http://googleresearch.blogspot.com/
Google Talk???http://googletalk.blogspot.com/
Google Video???http://googlevideo.blogspot.com/
Inside AdSense???http://adsense.blogspot.com/
Inside AdWords???http://adwords.blogspot.com/

Google Search ในเวอร์ชั่นพิเศษ และเฉพาะทาง

เริ่มจากการหาข้อมูลเฉพาะทาง Google ได้ทำการหาข้อมูลเฉพาะทางขึ้นโดยในตอนนี้มีบริการทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้ Print (ค้นหาข้อมูลจากหนังสือที่เคยได้ตีพิมพ์แล้ว), Scholar (งานวิจัย), U.S. Government (ทุกอย่างที่เกียวกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ), University (มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ) - Apple Macintosh (ข้อมูลเฉพาะทางสำหรับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช), BSD Unix (ระบบปฏิบัติการ BSD), Linux (สำหรับคนที่หาข้อมูล Linux) และสุดท้าย Microsoft (สำหรับสาวก M$ ต้องลิงกนี้เท่านั้น)

อื่นๆ ที่ยังไม่กล่าวถึง
http://www.google.com/unclesam
http://www.google.com/firefox

การใช้งาน Google Search ในการค้นหาขั้นสูง

define:phrase
Show a list of definitions for phrase

cache:www.example.com
Google?s cache of example.com

link:www.example.com
List of websites that link to example.com

related:www.example.com
List webpages similar to www.example.com

info:www.example.com
Show information that Google has about www.example.com

site:www.example.com
List all webpages hosted at www.example.com

allintitle:query
Restrict the results to those with all of the query words in the title.

intitle:query
Restrict the results to documents containing that word in the title.

allinurl:query
Restrict the results to those with all of the query words in the URL.

inurl:query
Restrict the results to documents containing that word in the URL.

apple * sauce
the words apple and sauce separated by exactly one word

Nokia phone $100...300
Search within a range of numbers for a Nokia phone between $100...300

safesearch: sex education
Search for sex education material without returning adult sites

เทคนิคการค้นหาไฟล์ :: เพลง หนัง จาก Google

Music -inurl:htm -inurl:html intitle:index of mp3 Artist Name
Movies -inurl:htm -inurl:html -inurl:php intitle:index of (mpg|mov|avi|wmv) Movie Name

Where Artist Name and Movie Name are replaced with the artist or movie you wish to find file directories for.

ตัวนำเนินการพื้นฐานในการคำนวณที่สามารถใช้กับ Google ได้

+ addition
- subtraction
* multiplication
/ division
% modulus
% of percentage of
^ raise to a power

เช่น

12*13
0x23 in decimal
40 in hexadecimal
(1+i)*(2+i)
212 F in C
1.21 gigawatts / 88 mph
the speed of light in miles / s
the speed of light in knots
two fortnights
days in a year
two plus two
au/c
m_earth
r_earth
G
1-0.9-0.1 = -2.77555756 ? 10-17
kibibyte in bytes
kbit/s in bit/s = 1,024 bit/second
1.5 LTL in EUR
29.95USD in AUD
100 Chilean peso in Brazilian real
2 Euros per liter in British pounds
per Imperial pint
5+2*2
2^20
sqrt(-4)
half a cup in teaspoons
160 pounds * 4000 feet in Calories

Google Bots

Googlebot is the search bot software used by Google, which collects documents from the web to build a searchable index for the Google search engine.

Googlebot/2.1 IP Addresses
64.68.80.#
64.68.81.#
64.68.82.#
64.68.84.#
64.68.88.#
216.239.46.#
216.239.38.#
216.239.36.#

Google PageRank

PageRank คืออัลกอริทึมที่ใช้การวิเคราะห์เว็บลิงก์ตามทฤษฎีเครือข่ายที่ใช้เป็นพื้น ฐานในตัวเสิร์ชเอนจินของGoogle โดยเพจแรงก์จะแสดงเป็นค่าตัวเลขบ่งบอกถึงความความสำคัญของข้อมูลในกลุ่มของ ชุดข้อมูล ตัวเลขของเพจแรงก์ของGoogleในปัจจุบันจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 10 (ถูกคำนวณค่าในลักษณะลอการิทึม) แสดงถึงความสำคัญของหน้านั้นบนตัวค้นหาของGoogle หน้าที่มีเพจแรงก์สูงจะปรากฏขึ้นมาก่อนหน้าที่มีเพจแรงก์ต่ำ ค่าของเพจแรงก์ถูกคำนวณจากจำนวนการอ้างถึงจากหน้าอื่น และน้ำหนักของหน้าที่ลิงก์เข้ามาหา

ในต้นปี 2548 Googleได้มีข้อเสนอให้เพิ่มเติมค่าของ "nofollow" ในส่วนของ rel เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะนำลิงก์ในส่วนนั้นมาร่วมในระบบ ให้คะแนนของเพจแรงก์หรือไม่ ซึ่งใช้สำหรับป้องกันปัญหาสแปมและสแปมเด็กซ์ ตัวอย่างเช่นการสแปมโดยการโฆษณาเว็บไซต์ตัวเองตามเว็บบอร์ด ซึ่งถ้าแอดมินของเว็บนั้นใส่ค่า "rel='nofollow'" ไว้ในส่วนเนื้อหา จะทำให้เว็บไซต์นั้นไม่ถูกนำมาคำนวณค่าเพจแรงก์

Google PageRank Formula

PR(U) = (1-d) + d *
sumV(PR(V)/N(V))

Sites with PageRank 10