universal frequency counter

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ การสร้างเครื่องวัดความถี่เอนกประสงค์ที่มีย่านวัด 0 - 2.4 Ghz ผู้สนใจสามารถศึกษาการทำงานของวงจรและดูรายละเอียดได้ที่ http://elm-chan.org/works/uctr/report.html