project4fun เวบไซด์ของนักเล่น embedded linux

หลังจากอ่านสไลด์ที่เวบ http://free-electrons.com/docs/ จนเข้าใจพื้นฐานของระบบ embedded linux แล้วก็ได้เวลาทดลองทางปฏิบัติ เวบการทดลองเล่น embedded linux ที่น่าสนใจไปดูได้ที่ http://project4fun.com/ Tongue out ถ้าได้ทดลองทำตามจะทำให้คุ้นเคยกับคำสั่งของระบบลีนุกซ์มากขึ้น