pirate box กล่องสำหรับแชร์ไฟล์ผ่าน wifi

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ pirate box กล่องสำหรับแชร์ไฟล์ผ่าน wifi โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เนท สามารถประยุกต์ใช้งานกรณีต้องการแชร์ไฟล์ข้อมูลในห้องเรียน ห้องสัมนา อินเตอร์เฟสผ่านหน้าเวบ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ที่ http://wiki.daviddarts.com/PirateBox Tongue out