low ohm meter

เครื่องมือประจำโต๊ะทำงานที่ควรมีไว้คือ low ohm meter ใช้ในการวัดความต้านทานต่ำๆ เช่นลายปริ้นท์หรือไว้ตรวจสอบการ short ของตัวอุปกรณ์ สำหรับ digital panel อาจใช้มิเตอร์แทน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=951 Tongue out