innotechpcb

การทดลองวงจรอิเลคทรอนิคส์นอกจากใช้แผ่นปริ้นท์เอนกประสงค์ในการทำต้นแบบ การสั่งทำแผ่นปริ้นท์ต้นแบบในราคาถูกเป็นอีกทางเลือกของนักอิเลคทรอนิคส์ Logicthai ขอแนะนำ อินโนเทคพีซีบี http://www.innotechpcb.com/ Tongue out ร้านรับทำแผ่นปริ้นท์ในราคาย่อมเยาว์เหมาะสำหรับการทำแผ่นปริ้นท์ต้นแบบหน้าเดียวหรือสองหน้าที่ไม่ใช่ Plate through hole นอกจาก Protel PCB แล้วร้านยังรับงานทำแผ่นปริ้นท์ที่เขียนด้วย Eagle PCB Tongue out