LINUX Document website

ในแวดวง Open Source แล้ว Linux เป็น Open Source OS ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับผู้สนใจ Linux สามารถหาข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ LINUX OS ได้จาก http://www.tldp.org หรือโครงการ The Linux Document Project โดยทางทีมงาน Logicthai จะเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Linux OS ให้สมาชิกได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้วงการ Open Source พัฒนายิ่งขึ้น โปรดติดตาม สำหรับท่านที่สนใจหนังสือ linux bible สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่