free online schematic drawing tools

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://www.digikey.com/schemeit Tongue out อภินันทนาการจาก Digikey สำหรับวาดวงจรอิเลคทรอนิคส์แบบออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องพีซี เพียงเข้าเวบก็สามารถวาดวงจรเพื่อส่งต่อแชร์กันได้