getting start with opencv

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Computer Vision เทคโนโลยีที่มาแรงในอนาคตของยานยนต์ไร้คนขับ ในบทความ http://www.embedded.com/design/other/4372167/Introduction-to-embedded-vi... Tongue out