ข้อแตกต่างระหว่าง rs-232 กับ rs-485

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ http://electronicdesign.com/what-s-difference-between/what-s-difference-... Tongue out