หนังสือ ฐานข้อมูลเบื้องต้น

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Big%20Data%20University/page/Thai Tongue out