เล่นโปรแกรม dos บนลินุกซ์ ด้วย dosbox

ย้อนอดีตเล่นโปรแกรมสมัย DOS รุ่งเรืองอาทิ Turbo C++ , Wolfenstien 3D, MASM, Prince of Persia บนพีซีที่รันลินุกซ์ http://www.tecmint.com/dosbox-runs-old-ms-dos-games-and-programs-in-linu... Tongue out