เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนกับ SIPA

วีดีโอเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน จัดทำโดย SIPA https://www.youtube.com/watch?v=KcAX613khH4&list=PLtM3znnbMbVWZ1ICKEi7Gr... Tongue out

วีดีโอเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาซี จัดทำโดย SIPA https://www.youtube.com/watch?v=5HoW47BB9ME&list=PLpuOOb1LNswPrfGbihe4um... Tongue out