เรียนรู้พื้นฐาน javascript โดย witsarut srisawet

ใครๆก็เรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Javascript ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน หรือโปรแกรมเมอร์ก็สามารถทบทวนเนื้อหาดังต่อไปนี้ได้ตั้งแต่

1. Hello World และ Literal
https://youtu.be/UDjz8qh79-w

2. ตัวแปรและค่าคงที่
https://youtu.be/LnPsqqwmwbY

3. เงื่อนไขและการทำซ้ำ
https://youtu.be/HfsCzEoJeIA

4. Array และ JSON
https://youtu.be/NYvgEsY7GXY

5. Function
https://youtu.be/WNJdHVohqk4

และ
6. Class และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
https://youtu.be/RC0t_515bNM

หากทำความเข้าใจทีละบทแล้วการเขียนโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเขียนโปรแกรมหากเข้าใจใครๆก็เขียนได้ ^^