เรียนรู้ python 3

python เรียนรู้กับ รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GH4YQs9t4tf2RIYolHt_YwW... Tongue out